சென்னையில் விடிய விடிய மழை….!!!எங்கும் சோகமும் துக்கமும் கலந்து காணப்பட்டது…!!!

எங்கும் சோகமும் துக்கமும் கலந்து காணப்பட்டது…!!!
மக்கள் உடை, உணவுயின்றி அலைந்தது மிகக் கொடுமையான நிகழ்வுகள்….!!!!

rain.23 Rain.36 Rayapettea rain43