பொது சொத்திற்க்கு செதம் ஏற்படுத்தினால் உண்டாகும் குற்றம்

இந்திய தண்டனைச் சட்டம் – 1860  பிரிவு – 403  சொத்தை நேர்மையற்ற முறையில் கையாடல்  தண்டனை : இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் அபாரதம் இரண்டுமோ விதிக்கப்படும்….

இந்திய தண்டனைச் சட்டம் – 1860 பிரிவு – 277 பொது ஊற்று அல்லது நீர்த்தேக்கத்தை அசுத்தப்படுத்தல்  தண்டனை : மூன்று மாத சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதித்து தண்டிக்கப்படும்