மக்கள் உடை, உணவுயின்றி அலைந்து மிகக் கொடுமையான நிகழ்வுகள்….!!!!

Rain.5

மக்கள் வாழ்ந்த வீடுகளில் வெள்ளம் புகுந்ததால் மக்கள் மிக அவதிகுள்ளானர்…!!!