மக்கள் வாழ்ந்த வீடுகளில் வெள்ளம் புகுந்ததால் மக்கள் மிக அவதிகுள்ளானர்…!!!

Rain 3

Rain.5

Rain6