2. குற்றவியல் சட்டங்கள்..பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…!!!

பிணை விடா குற்றம் 115, 118, 119 (குற்றம் முடிவுறாதிருத்தல் பிணைவிடு குற்றமாகும்) குற்றச் செயலைப் பொருத்து உடந்தையாய் இருப்பவர் பிணைவிடு – விடாக்குற்றம் என முடிவு செய்யப்படும் பிரிவுகள் 109 -114, 117, 119,120
பிடியாணை வேண்டும் குற்றமா – வேண்டாகுற்றமா என குற்றச் செயல் எதுவோ அதைப் பொருத்து அமையும்.
பகுதி 5 அ. குற்றமுறுசதி (120 அ, 120 ஆ)
பிணைவிடு – விடா குற்றமா, பிடியாணை வேண்டும் – வேண்டா குற்றமா என குற்றச் செயலைப் பொருத்தே அமையும்.
பகுதி 6 அரசுக்கு எதிரான குற்றங்கள் (121 – 130)
பிணைவிடு குற்றம் – 129 பிணைவிடா குற்றம் 121 -128, 130 இதில் அனைத்துப் பிரிவுகளும் பிடியாணை வேண்டாக் குற்றமாகும்.
பகுதி 7 தரைப் படை – கடற்படை – வான் படை சம்பந்தமான குற்றங்கள் (131 – 140)
பிணைவிடுகுற்றம் : 135 – 138, 140 பிணைவிடா குற்றம் 131 – 134 பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் 137 (மற்ற பிரிவுகள் பிடியாணை வேண்டா குற்றங்கள்)
பகுதி 8 பொது அமைதிக்கு விரோதமான குற்றங்கள் (141 – 160)
பிணைவிடு குற்றம் – 143-145, 147, 148, 151-158, 160
விடாகுற்றம் : 153 அ, 153 அஅ, 153ஆ (பிரிவு 149, 150 குற்றச் செயலை பொருத்து அமையும்)
பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் 154 – 156 (மற்ற பிரிவுகள் பிடியாணை வேண்டாக் குற்றமாகும்)
பகுதி 9 பொது ஊழியரால் செய்யப்படும் அல்லது அவர் சம்பந்தமான குற்றங்கள் பற்றி (161 – 171)
பிணைவிடு குற்றம் 166 – 169, 171 பிணைவிடா குற்றம் 161 – 165அ, 170 பிடியாணை வேண்டாக் குற்றம் 166, 168 (மற்ற பிரிவுகள் பிடியாணை வேண்டா குற்றம்)
பகுதி – அ தேர்தல்கள் தொடர்பான குற்றங்கள் பற்றி (171அ – 171ஐ)
பிணைவிடுகுற்றம் : அனைத்துப் பிரிவுகளும் (171உ – 171ஐ)
பிடியாணை வேண்டா குற்றம் 171 ஊ, மற்றவை பிடியாணை வேண்டும் குற்றமாகும்)
பகுதி 10 பொது ஊழியர்களின் சட்ட பூர்வமான அதிகாரத்தை அவமதித்தல் பற்றி (171 – 190)
பிணைவிடு குற்றம் 172 – 190
பிணை விடாகுற்றம் : 174 அ
பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் 172 – 187, 189, 190 வேண்டாக்குற்றம் 174அ, 188
பகுதி 11 பொய் சாட்சியமும் பொது நீதிக்கு எதிரான குற்றங்களும் (191 – 229)
பிணைவிடு 193, 195, 197-221, 223,224, 225அ, ஆ, 228
பிணைவிடா : 194, 195அ, 222, 225, 227
பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் : 193-221, 224, 217, 219, 220,223,225அ, 228 (மற்றவை பிடியாணை வேண்டாகுற்றம்)
பகுதி 12 நாணயம் மற்றும் அரசு முத்திரைகள் தொடர்பான குற்றங்கள் : (230-263அ)
பிணைவிடு : 259-263அ, பிணைவிடா குற்றம் : 231-258
பிடியாணை வேண்டாகுற்றம் அனைத்துப் பிரிவுகளும்
பகுதி 13 எடைகள் அளவைகள் தொடர்பான குற்றங்கள் (264-267)
பிணைவிடுகுற்றம் : 264-266, பிணைவிடா குற்றம் 267
பிடியாணை வேண்டும் 264-266, வேண்டா குற்றம் 267
பகுதி 14 பொது மக்களின் சுகாதாரம், பாதுக்காப்பு, வசதி. பண்பு நலன் மற்றும் ஒழுக்கம் இவற்றபப் பாதிக்கின்ற குற்றங்கள் (268-294 9(அ)
பிணைவிடு : அனைத்துப் பிரிவுகளும்
பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் : 271-276, 278, 287, 288, 290, 292அ-294அ (மற்ற பிரிவுகள் பிடியாணை வேண்டாகுற்றம்)
பகுதி 15 – மதம் தொடர்பான குற்றங்கள் (295-298)
பிணைவிடு : 296, பிணைவிடா குற்றம் : 295, 295அ, 297, 298
பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் : 298 (மற்ற பிரிவுகள் பிடியாணை வேண்டாக்குற்றம்)
பகுதி 16 மனித உடலை பாதிக்கும் குற்றங்கள் பற்றி ( 299-377)
உயிரை பாதிக்கும் குற்றங்கள் – 299-311
பிணைவிடு : 304அ, 309, பிணைவிடா குற்றம் : 302-304, 304ஆ, 305-308, 311
அனைத்துப் பிரிவுகளும் பிடியாணை வேண்டாக் குற்றம்
கருச்சிதைவித்தல், பிறக்காத குழந்தைகளுக்குக் கேடு செய்தல், கைக்குழந்தைகளை பாதுகாப்பு இன்றி விடுதல், பிறப்பை மறைத்தல் (312 – 318)
பிணைவிடு : 312, 317, பிணைவிடா குற்றம் : 313-316, 318
பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் – 312 (மற்றவை பிடி கட்டளை வேண்டாக்குற்றம்)
காயம் ஏற்படுத்தல் பற்றி (319-338)
பிணைவிடு : 318, 323, 325, 330, 334-338
பிணைவிடா : 324, 326-329, 331-333
பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் : 323, 334 (மற்ற பிரிவுகள் பிடியாணை வேண்டா குற்றம்)
சட்ட விரோதமாக தடுத்துவைப்பதும் அடைத்து வைத்தலும் (339-348)
பிணைவிடு : 314 – 348 (அனைத்துப் பிரிவுகளும்)
அனைத்து பிரிவுகளும் பிடிகட்டளை வேண்டாக்குற்றம்
குற்றமுறு வன்முறையும் தாக்குதலும் (349-358)