Jr.Lawyers List

Madras High Court Advocates

1. Karthik

2. Murali

3. Saravanan

4. Sridevi

5. Ganesan

6. Ragupathy

7. Rajan

8. R.Sasikumar

9. Sriganth

10. Rathi

11. Swepna

12. Rajesh

13. Perumal

14. Kumar

15. Selvaraj

16. Vasan

17. Natrajan

18. Ravi Kumar

19. Lawrance

20. Ramesh Babu

21. Srinivasan

22. Vijaya kUmar

23. Prasanth Kumar

24. Praveen

25. Nantha Gopal